26 de enero de 2021 | Actualizado 16:45

La Generalitat de Catalunya dona llum verda a la planificació dels seus ports fins al 2030

El Pla de Ports de Catalunya recentment aprovat preveu una inversió de 7,5 milions per al desenvolupament de les seves set línies estratègiques
Reunió del Govern en la qual s’ha aprovat el Pla de Ports de Catalunya fins al 2030 | Generalitat de Catalunya

El Pla de Ports de Catalunya fins al 2030 ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya en la seva darrera reunió del Govern. El document determina les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat. “Suposa una evolució de la concepció del sistema portuari català com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model centrat en la prestació de serveis a la ciutadania i en la potenciació dels ports als centres de desenvolupament”, ha explicat la conselleria de Territori i Sostenibilitat, de la qual depèn Ports de la Generalitat.

El sistema portuari català es caracteritza per “la seva maduresa des del punt de vista de les infraestructures”. Per això, han afegit des del Govern, “el pla s’enfoca en optimitzar-les i gestionar-les per aprofitar tot el potencial i fomentar a la vegada la modernització de les instal·lacions”. El document que ara s’aprova definitivament ha tingut en consideració “les aportacions resultants del procés de participació i informació pública, dels informes emesos i del tràmit ambiental efectuat”, han recordat des de l’Executiu català.

En la propera dècada, el Pla de Ports recentment aprovat preveu una inversió de 7,5 milions per al desenvolupament de les seves set línies estratègiques. Aquests fons tindran el seu origen en els recursos generats pel sistema portuari de Catalunya i per fórmules de col·laboració público-privades.

LES SET LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE PORTS 2030

1. Nou model de governança

Potenciar el treball en plenari i comissions del Consell de Ports per garantir una participació més efectiva dels diferents grups d’interès. Entre altres qüestions, es preveu una comissió d’Innovació en l’organisme. També s’obre la porta a la creació de Consells Portuaris (òrgans consultius) a cada instal·lació portuària que ho requereixi a efectes de garantir la participació dels diferents actors que exerceixen la seva activitat en el port en la gestió de la instal·lació. Per altra banda, es fomentaran fórmules d’agrupació en matèria de gestió portuària o la introducció de KPIs de gestió.

2. Transparència en la gestió i rendiment de comptes

El pla aborda de manera exigent les obligacions en matèria de transparència i bon govern de l’administració portuària i preveu que aquesta adopti els criteris establerts per Transparència Internacional. També inclou obligacions en matèria de transparència ambiental.

3. Sostenibilitat econòmica

Es manté l’autofinançament del sistema des de la perspectiva financera (internalització de costos), fet que comporta que els recursos generats pel propi sistema permetin la seva sostenibilitat, reservant així els recursos públics de la Generalitat al finançament dels serveis públics deficitaris. Per altra banda, els nous reptes portuaris, la necessitat de captació de nous usuaris o la innovació i millora continuada són conceptes que requereixen la posada en funcionament de noves fórmules col·laboratives entre ports i/o gestors portuaris i público-privades. També es vol potenciar la qualitat en la gestió i prestació dels serveis mitjançant la professionalització i la millora en la formació.

4. Sostenibilitat ambiental i mitigació del canvi climàtic

Elaboració d’un inventari d’emissions de referència del sistema i una estratègia de mitigació, una estratègia de mobilitat sostenible, la monitorització de dades climàtiques que afecten les infraestructures i el transport sedimentari, un estratègia sostenible d’emissions i d’ús d’energies o l’elaboració d’una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, entre altres. Gestió integral dels dragatges i de restitució sedimentària i altres iniciatives com la gestió dels riscos naturals i tecnològics o la preservació de les espècies protegides i dels elements de valor patrimonial i cultural. Complementàriament, també es preveuen programes de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries, optimització dels recursos hídrics i energètics, impuls d’energies renovables, gestió eficient de residus o l’elaboració d’una guia de criteris d’integració paisatgística.

5. Interconectivitat portuària

Es planteja desenvolupar una plataforma de gestió integrada del sistema portuari que permeti disposar d’informació centralitzada i en temps real de tots els ports de Catalunya. L’adquisició i el processament eficient d’aquesta plataforma permetrà ampliar la informació als usuaris, agilitzar tràmits administratius i facilitar la presa de decisions per part de Ports de la Generalitat. També vol servir per agilitzar els tràmits administratius i per a la promoció i difusió de serveis portuaris.

6. Sinèrgies port-territori

Les línies d’actuació se centren en fomentar els ports catalans com a destinació turística establint fórmules de col·laboració amb agents turístics i destins turístics; generar demanda de serveis i d’espais portuaris mitjançant l’impuls de l’economia blava, la formació professional i les pràctiques acadèmiques; fomentar les sinèrgies socials a través dels municipis impulsant les activitats culturals, esportives, extraescolars, i en general les interrelacions econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial.

7. Innovació

Es defineix un model d’innovació basat en cicles de quatre anys on s’estudien, avaluen i trien projectes innovadors per al seu cofinançament. Aquest procés selectiu es fa amb la participació de la comissió d’Innovació del Consell de Ports, que actuarà de nexe d’unió i d’intercanvi entre els usuaris i el Consell de Ports i que vetllarà per garantir l’eficiència i el seguiment del model. Es tracta d’un model de doble sentit, en el qual els projectes es poden presentar com a resposta a una sèrie de reptes innovadors publicats per l’Administració o com a iniciativa privada. En aquesta mateixa línia, s’emmarquen les accions destinades a afavorir la implantació d’empreses innovadores en els ports de la Generalitat.