9 de mayo de 2021 | Actualizado 8:59

Tarragona licita la gestió del Punt d’Inspecció Fronterera i les inspeccions duaneres

El contracte tindrà una durada de 48 mesos després de la posada a la disposició de les instal·lacions i un valor estimat de 400.000 euros
PIF del port de Tarragona | Autoritat Portuària de Tarragona

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha tret a licitació la contractació del servei de suport a les tasques de gestió i control de les Instal·lacions Frontereres de Control Sanitari de Mercaderies i de les inspeccions duaneres. La durada del contracte serà de 48 mesos, comptats a partir de la posada a la disposició de l’adjudicatari de les instal·lacions, i el valor estimat del mateix és de 400.000 euros. La jornada de prestació del servei, segons figura en el plec de prescripcions tècniques de la licitació, serà de 8 hores a 15 hores de dilluns a divendres.

Per a la posada en servei de les instal·lacions, el plec assenyala que serà requisit indispensable que l’adjudicatari disposi de la maquinària i mitjans precisos per a l’explotació. Com a estimació, es preveu dos carretons elevadors elèctriques de dues tones d’elevació, tres transpaletes manuals, 15 palets de plàstic, dues escales de mà i un joc d’allargadors/prolongadors de forquetes de carretons elevadors per a palets de mesura extra, fins a 2,5 metres aproximadament. “Els carretons que s’aportin”, puntualitza el plec, “han de disposar de bateries de gel que permetin la seva recàrrega sense necessitat de desmuntar les mateixes del seu allotjament”.

La jornada de prestació del servei serà de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Pel que respecta a les responsabilitats de l’adjudicatari, referent a les inspeccions, el plec indica el suport als inspectors quant a recepció de documentació procedent de les mercaderies objecte d’inspecció. A més, haurà de gestionar conjuntament amb els organismes implicats les inspeccions, per al que s’haurà d’emportar l’agenda amb els dies i hores prevists per a aquestes. El tall del precinte del contenidor quan s’autoritzi i el seu lliurament a la inspecció fiscal i la descàrrega parcial o total de les mercaderies conteneritzades objecte d’inspecció també són responsabilitat de l’adjudicatari.

L’adjudicatari haurà de presentar informes periòdics de la seva activitat a l’Autoritat Portuària de Tarragona

En aquest sentit, presentarà abans del dia 10 del mes següent el detall mensual de les operatives realitzades pel servei de suport, desglossades per administracions: Sanitat Exterior, Sanitat Vegetal, Sanitat Animal, Soivre i Duana. Així mateix presentarà a l’Autoritat Portuària de Tarragona, dins dels dos primers mesos de l’any següent al vençut i a la finalització del contracte, un informe auditat dels treballs corresponents al servei de suport. També haurà d’encarregar-se del control d’accés a les instal·lacions, especialment a les àrees d’inspecció i l’ordenament i control de trànsit en la zona interior d’aparcament immediata de l’edifici.